LITERATURA DO TESTU FINAŁOWEGO – XIII EDYCJA

  1. E. Chojecka, Wprowadzenie, w: Sztuka Górnego Śląska, red. E. Chojecka, Katowice 2004, s. 10-12. Fragment: od s. 10, od słów: Powracając do naszego tematu… (trzeci akapit od dołu) – do s. 12 do końca pierwszego akapitu od góry.
  1. M. Fic, Migracyjny ruch wędrówkowy na obszarze województwa śląskiego/katowickiego od 1945 roku : zarys problematyki, w: Wędrówka ludów: powojenny transfer ludności w Polsce Ludowej, red. M. Fic, Katowice 2018, s. 75-95.
  2. K. Heffner, S. Sołda-Gwiżdż, Migracje powrotne na Górny Śląsk z socjologicznej perspektywy, „Prace Migracyjne” nr 9, 1997, s. 35-37, s. 40-42.
  3. G. Hentschel. I. Fekete, J.Tambor, Głos w sprawie aktualnego stanu użycia zapożyczeń niemieckich we współczesnym etnolekcie śląskim i postaw językowych jego użytkowników (raport wstępny z projektu badawczego), „Forum Lingwistyczne” nr 6 (2019), s.17-19.
  4. J. Kijonka, Socjologia tożsamości w śląskim narożniku, w: tejże, Górnoślązacy. Tożsamość regionalna i etniczna ponad granicami, s.113-116.  Podrozdział: Socjologia tożsamości w śląskim narożniku
  5. E. Klin, O charakterystyce śląskości w literaturze niemieckiej XX wieku, “Zeszyty Eichendorfa”, 28, 2009,  s. 2, 4, 6, 8
  6. Migracje zarobkowe i sytuacja demograficzna województwa śląskiego. Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2017. s. 37-43 
  7. H. Nocoń, Procesy migracyjne na Górnym Śląsku – ich wpływ na zmiany tożsamościowe i kulturowe (prezentacja).
  8. M. Wójcik‐Żołądek, Współczesne procesy migracyjne: definicje, tendencje, teorie, “Studia BAS”, 4(40), 2014, s. 12-14  Podrozdział:  Migracje – próba zdefiniowania zjawiska do zdania na s. 14: Dążąc do opisu specyfiki migracji zagranicznych w naszym regionie w okresie transformacji, Marek Okólski zaproponował nową kategorię badawczą – „migracje niepełne”.)