Jak przygotować pracę do II etapu Olimpiady?

olimpiadaZapraszany do zapoznania się ze wskazówkami, jak przygotować pracę do II etapu Olimpiady.

Wymogi formalne wraz z przykładami zapisu bibliografii i przypisów przedstawiono poniżej:

(do pobrania również w PDF)

Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku – praca finałowa

Zgodnie z tegorocznym regulaminem zalecamy, by objętość w warstwie tekstowej nie przekraczała 15 stron znormalizowanego tekstu, czyli 27 tys. znaków.

Co ważne w ten limit nie wlicza się: spis treści, bibliografia, wykazy zdjęć/tabel oraz materiałów ilustracyjnych, graficznych, tabel i wykresów wraz z opisami.

Strona tytułowa pracy powinna zawierać:

 • nazwę olimpiady i numer jej edycji (rok szkolny)
 • nazwę dziedziny i numer wybranego tematu,
 • tytuł pracy,
 • imię i nazwisko autora,
 • klasę i nazwę szkoły
 • imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna,
 • w wersji papierowej praca powinna być opatrzona pieczęcią szkoły.

Spis treści

 • należy umieścić po stronie tytułowej,
 • tytuły rozdziałów i podrozdziałów powinny być oznaczone cyframi arabskimi lub rzymskimi,
 • po tytułach nie należy stawiać żadnych znaków przestankowych,
 • strony należy ponumerować.

Np.

Wstęp /Wprowadzenie

Rozdział 1

Podrozdział 1.1.
Podrozdział 1.2.

Rozdział 2

Podrozdział 2.1.
Podrozdział 2.2.
Podrozdział 2.3.

Rozdział 3

Zakończenie/Wnioski/ Podsumowanie
Bibliografia/ Wykaz literatury
Źródła/Wykaz źródeł
Spis ilustracji, tabel
Aneks/Załączniki

Forma pracy

 • zapisana w formacie A4, czcionką Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5,
 • margines lewy powinien mieć szer. 35 mm, górny, prawy i dolny po 25 mm,
 • tekst należy wyjustować oraz usunąć tzw. sierotki (przenosząc za pomocą twardej spacji „jedno-i dwu znaków” np. „w”, „i”, „ze”, znajdujące się na końcu wersów do następnej linii)
 • w całej pracy należy konsekwentnie stosować jednolity system skrótów.

Elementy pozatekstowe:

 • wszystkie zdjęcia, ilustracje, mapy, szkice, tabele, diagramy, wykresy należy ponumerować i zaopatrzyć w podpisy (źródło pochodzenia, autor).
 • w przypadku ilustracji, zdjęć, map itp. numerację i tytuły należy umieścić pod spodem, czcionka Times New Roman, rozmiar 10.
 • w przypadku tabel, wykresów i diagramów numer i tytuł należy umieścić na górze np.

Wykres 1. Procentowy udział Polaków w wyborach do sejmu i senatu w 2015 roku.

 • pod tabelą należy z kolei podać źródło danych (przypis do literatury, dane GUS, opracowanie własne)
 • nagłówki kolumn w tabelach piszemy wielką literą.

 Wstęp powinien zawierać:

 • problem i cel badawczy,
 • hipotezy,
 • zakres pracy (miejsce, środowisko, czas),
 • zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze,

Zakończenie

 • należy ustosunkować się do hipotez, które postawiono we wstępie,
 • należy odpowiedzieć, czy udało się osiągnąć cel badawczy, w jakim stopniu,
 • przedstawić wnioski z analizy zebranych materiałów,

Ankiety

 • w przypadku prac opartych na ankietach konieczne jest załączenie w aneksie kwestionariusza,
 • należy zaznaczyć we wstępie pracy w jaki sposób była przeprowadzona (online, forma papierowa), na jakiej próbie badawczej (wielkość grupy badawczej, wiek, pochodzenie, wykształcenie).

Przypisy

 • umieścić na dole strony, wielkość czcionki Times New Roman 10,
 • podobnie jak tekst główny, należy również wyjustować,
 • stosować konsekwentny zapis,
 • każdy przypis zaczyna się z dużej litery, a kończy się kropką

Wzór

 • książka jednego autora cytowana po raz pierwszy

Krzysztofik R., Lokacje miejskie na obszarze Polski, Katowice 2007, s. 24.

 • kiedy powtórnie, bezpośrednio w następnym przypisie przywołane jest to samo dzieło, tego samego autora:

Tamże, s. 27.

 • kiedy powtórnie w pracy przywołana jest, raz już zapisana pozycja, wystarczy:

Krzysztofik R., Lokacje miejskie…, s. 33.

 • książka wielu autorów

Herzig A., Ruchniewicz K., Ruchniewicz M., Śląsk i jego dzieje, Wrocław 2008 s. 71-73.

 • artykuł znajdujący się w książce pod redakcją

Nawrot D., Przemysł na widowni – z dziejów industrializacji Zagłębia Dąbrowskiego w XIX i na początku XX wieku, w: Zagłębie Dąbrowskie w czasach zaborów i walk o niepodległość (do 1918 roku), red. Jan Walczak, Sosnowiec 2004, s. 44.

 • artykuł zamieszczony w czasopiśmie

Krzysztofik R., Interurbacje na terenie Polski w ujęciu geograficzno-historycznym, „Geographia. Studia et Dissertationes” 2009, t. 31, s. 107-112.

 • artykuł zamieszczony w internecie

T. Olszański, Koniec kohabitacji na Ukrainie, http://www.osw.waw.pl (dostęp:23.12.2011)

Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie, składa się na nią

 • literatura przedmiotu,
 • artykuły prasowe,
 • akty prawne,
 • publikacje dostępne online.

Wzór

Herzig A., Ruchniewicz K., Ruchniewicz M., Śląsk i jego dzieje, Wrocław 2008.

Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, red. S. Kutrzeba, t. 1, Kraków 1933.

Krzysztofik R., Lokacje miejskie na obszarze Polski, Katowice 2007.

Krzysztofik R., Interurbacje na terenie Polski w ujęciu geograficzno-historycznym, „Geographia. Studia et Dissertationes” 2009, t. 31, s. 105-124.

Nawrot D., Przemysł na widowni – z dziejów industrializacji Zagłębia Dąbrowskiego w XIX i na początku XX wieku, w: Zagłębie Dąbrowskie w czasach zaborów i walk o niepodległość (do 1918 roku), red. Jan Walczak, Sosnowiec 2004.

Województwo Śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, red. M. Tkocz, Sosnowiec 2008.