Literatura do testu szkolnego

  1. E. Chojecka, Wprowadzenie, w: Sztuka Górnego Śląska, red. E. Chojecka, Katowice 2004, s. 10-12.

Fragment: od s. 10, od słów: Powracając do naszego tematu… (trzeci akapit od dołu) – do s. 12 do końca pierwszego akapitu od góry.

  1. J. Kijonka, Socjologia tożsamości w śląskim narożniku, w: tejże, Górnoślązacy. Tożsamość regionalna i etniczna ponad granicami, s.113-116. 

Podrozdział: Socjologia tożsamości w śląskim narożniku

  1. E. Klin, O charakterystyce śląskości w literaturze niemieckiej XX wieku, “Zeszyty Eichendorfa”, 28, 2009,  s. 2, 4, 6, 8
  1. H. Nocoń, Procesy migracyjne na Górnym Śląsku – ich wpływ na zmiany tożsamościowe i kulturowe (prezentacja).
  1. M. Wójcik‐Żołądek, Współczesne procesy migracyjne: definicje, tendencje, teorie, “Studia BAS”, 4(40), 2014, s. 12-14 

Podrozdział:  Migracje – próba zdefiniowania zjawiska do zdania na s. 14: Dążąc do opisu specyfiki migracji zagranicznych w naszym regionie w okresie transformacji, Marek Okólski zaproponował nową kategorię badawczą – „migracje niepełne”.)