Regulamin

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem, złamanie regulaminu będzie skutkować dyskwalifikacją.

Regulamin konkursu OWoGŚl

REGULAMIN KONKURSU

„OLIMPIADA WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU”

Wprowadzenie

„Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku” to ogólnopolski, interdyscyplinarny konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest sprawdzenie wiedzy o Górnym Śląsku z zakresu geografii, historii, literatury i dialektu śląskiego oraz sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Udział w konkursie jest okazją do wzbudzenia refleksji nad pytaniami: Kim jestem? Skąd jestem? Co wyróżnia moją wspólnotę i mój region? Taka refleksja może pomóc w dostrzeżeniu własnej tożsamości. Daje możliwość poczucia wartości zakorzenienia w tradycji własnego regionu. Przyczynia się także do zauważenia i akceptacji specyfiki innych wspólnot i regionów. Takie założenia generują następujące zadania:

 • inspirowanie zainteresowania młodzieży przeszłością oraz współczesnymi problemami Górnego Śląska,
 • kształtowanie postawy otwartości i poszanowania wielokulturowości, burzącej stereotypowe postrzeganie Górnego Śląska;
 • rozwijanie pasji poznawczych młodzieży,
 • stymulowanie twórczego myślenia – interdyscyplinarnego i holistycznego.

Tematy prac przygotowywane dla kolejnych edycji konkursu zachęcają zarówno do prowadzenia badań lokalnych jak i do umiejscowienia zachodzących na Górnym Śląsku procesów w szerszym kontekście – dlatego, zależnie od sformułowania tematu, prace mogą mieć charakter badań komparatystycznych wykraczających poza terytorium Górnego Śląska.

Konkurs „Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku” (zwany dalej Olimpiadą) finansowany jest ze środków własnych Organizatorów oraz środków pozyskanych od sponsorów.

 1. Prawa i obowiązki Organizatorów

1.1. Organizatorami konkursu są: Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 7 oraz Związek Górnośląski z siedzibą w Katowicach przy ul. Pawła Stalmacha. Korespondencję należy wysłać na adres: Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice, e-mail: slaskaolimpiada@gmail.com, wszystkie informacje można znaleźć na stronach internetowych: https://owogs.bs.katowice.pl oraz http://ibr.bs.katowice.pl/?cat=60

1.2 Do zadań Organizatorów należy:

 • powołanie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku,
 • zapewnienie zaplecza administracyjnego, obsługi technicznej oraz środków finansowych na jego realizację,
 • prowadzenie dokumentacji Olimpiady,
 • prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających Olimpiadę.

1.3. Organizatorzy mają prawo do:

 • reprezentowania Olimpiady na zewnątrz,
 • nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi,
 • rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady i jej uczestników.
 1. Struktura organizacyjna konkursu

2.1. Komitet Główny:

1) Komitet Główny powoływany jest przez Organizatorów konkursu w trybie kadencyjnym, długość kadencji określają organizatorzy.

2) W skład Komitetu Głównego mogą wchodzić pracownicy naukowi wyższych uczelni, nauczyciele szkół ponadpodstawowych oraz specjaliści z zakresu edukacji regionalnej.

3) Komitet Główny wyłania spośród swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

4) Do obowiązków Komitetu Głównego należy:

 • sporządzenie szczegółowego harmonogramu Olimpiady w każdej edycji,
 • opracowanie tematów prac pisemnych, zgodnych z tematyką przewodnią (hasłem przewodnim) dla każdej edycji Olimpiady oraz zestawu literatury zalecanej w danej edycji,
 • upublicznienie tematów prac pisemnych poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Olimpiady,
 • opracowanie kart oceny prac pisemnych,
 • weryfikacja oceny prac pisemnych uczestników, będąca podstawą do zakwalifikowania uczestnika do etapu finałowego,
 • opracowanie testu I etapu, przekazanie go do szkół zgodnie z harmonogramem,
 • ustalenie listy finalistów i opublikowanie jej na stronie internetowej Olimpiady,
 • opracowanie interdyscyplinarnego testu finałowego,
 • powołanie jury zawodów finałowych,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia finału oraz przeprowadzenie zawodów finałowych Olimpiady,
 • ustalenie listy laureatów i przekazanie laureatom zaświadczeń o preferencyjnym przyjęciu na studia według procedury określonej w regulaminie,
 • przygotowanie dokumentacji zgodnej z wymaganiami zawartymi w porozumieniu podpisanym z uczelnią wyższą o preferencyjnym przyjęciu na studia oraz innej dokumentacji,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej Olimpiady,
 • utrzymywanie kontaktu z uczestnikami danej edycji Olimpiady i ich opiekunami,
 • udzielenie pisemnych odpowiedzi na pytania związane z daną edycją Olimpiady.

2.2. Jury zawodów finałowych

1) Jury zawodów finałowych powoływane jest przez Komitet Główny Olimpiady.

2) W skład jury wchodzą członkowie Komitetu Głównego oraz zaproszeni specjaliści z dziedzin objętych tematyką Olimpiady.

3) Zadaniem jury jest:

 • ocena prac w części pisemnej finału,
 • ustalenie listy uczestników części ustnej i przekazanie jej do wiadomości uczestników,
 • ocena prezentacji finałowej, wraz z odpowiedziami na 2 pytania, zadane przez członków jury,

2.3. Komisja szkolna

1) Eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna, powołana przez Dyrektora Szkoły ucznia zgłoszonego do udziału w Olimpiadzie.

2) W skład komisji szkolnej wchodzą nauczyciele reprezentujący dziedziny wiedzy, które obejmuje zakres Olimpiady. O wielkości komisji decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem-koordynatorem szkolnego etapu. Uwzględniając liczebność uczestników I etapu zaleca się, by komisja składała się z 3 osób (przewodniczącego i dwóch członków).

3) Do zadań komisji szkolnej należy przeprowadzenie I etapu Olimpiady (eliminacji szkolnych) oraz
pierwszej części II etapu Olimpiady, a w szczególności:

 • pobranie przesłanego drogą elektroniczną formularza klauzuli informacyjnej dla uczestnika, przekazanie uczniom, którzy wykazali chęć udziału, a następnie zebranie podpisanych zgód najpóźniej w dniu przeprowadzenia testu. W przypadku osób, które w chwili przystąpienia do konkursu nie mają ukończonych 16 lat, klauzulę musi podpisać rodzic/opiekun prawny w imieniu ucznia
 • pobranie przesłanego drogą elektroniczną testu I etapu, powielenie go w ilości równej liczbie zgłoszonych uczestników,
 • zapewnienie bezpieczeństwa w czasie powielania testów, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieupoważnionym do momentu rozpoczęcia eliminacji szkolnych,
 • przeprowadzenie eliminacji szkolnych zgodnie z regulaminem,
 • ocena prac I etapu zgodnie z arkuszem odpowiedzi i sporządzenie listy osób, zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady,
 • nauczyciele przygotowujący uczniów zakwalifikowanych do II etapu są zobowiązani do wypełnienia przesłanego droga elektroniczną formularza informacyjnego oraz wysłania oryginałów wraz z oryginałami klauzul uczniów na adres Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice
 • sporządzenie protokołu z przebiegu eliminacji szkolnych i przesłanie go drogą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatorów wraz ze skanami klauzul informacyjnych, oryginały klauzul należy przesłać na adres Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice.
 • ocena prac pisemnych II etapu, zgodnie z kartą oceny, pobraną ze strony Olimpiady,
 • wyłonienie zgodnie z regulaminem najlepszych prac i przekazanie ich w formie papierowej oraz elektronicznej, wraz z wypełnionymi kartami oceny, do Organizatora na wskazany adres, w terminie określonym w harmonogramie.

4) Komisja szkolna jest zobowiązania do zachowania tajemnicy w zakresie treści testu I etapu do momentu rozpoczęcia eliminacji szkolnych.

 1. Uczestnicy konkursu

3.1. Olimpiada przeznaczona jest dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce, dających prawo zdawania egzaminu maturalnego. Preferencyjne przyjęcie na studia dla laureatów przysługuje tylko uczniom dwóch ostatnich klas każdego z typu szkół w roku szkolnym, w którym odbywa się finał konkursu.

3.2. Do Olimpiady uczniowie przystępują na zasadzie dobrowolności.

3.3. Przyjęcie do konkursu odbywa się na podstawie zgłoszenia uczniów przez ich szkołę za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Olimpiady. Formularz należy przesłać do Komitetu Głównego jako załącznik w formacie MS Word na adres slaskaolimpiada@gmail.com. Uczestnicy który chcą brać udział w konkursie muszą wyrazić również zgodę na uczestnictwo i dostarczyć ją nauczycielowi najpóźniej do dnia testu I etapu, przed przystąpieniem do niego. W przypadku osób poniżej 16 roku życia zgodę wyraża rodzic/opiekun prawny.

3.4.Uczestnicy Olimpiady zobowiązani są do:

 • przestrzegania regulaminu Olimpiady,
 • stosowania się do terminów, zawartych w harmonogramie danej edycji Olimpiady,
 • informowania Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie (m.in. rezygnacji z udziału w etapie finałowym, niemożności stawienia się na zawody finałowe).

3.5. Uczestnik Olimpiady ma prawo do:

 • udziału w Olimpiadzie na zasadach określonych w regulaminie,
 • pełnej informacji na temat przebiegu Olimpiady, obowiązującej tematyki, szczegółowej literatury oraz terminów,
 • otrzymania zaświadczenia o udziale w konkursie wydawanego przez organizatorów
 • odwołania się od decyzji Komitetu Głównego na zasadach określonych w § 6 regulaminu.
 1. Organizacja konkursu

4.1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.

4.2. Olimpiada składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych w formie testu interdyscyplinarnego (I etap), wykonania przez uczestnika pracy konkursowej o charakterze badawczym (II etap) i dwustopniowego finału (III etap).

4.2.1. Etap I – eliminacje szkolne:

1) Eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna, powołana przez dyrektora szkoły. O wielkości komisji decyduje dyrektor szkoły, uwzględniając liczebność uczestników I etapu, jednak zaleca się, by komisja składała się przynajmniej z 3 osób.

2) Eliminacje szkolne polegają na wypełnieniu przez uczestników pisemnego testu, obejmującego zagadnienia dotyczące Górnego Śląska z zakresu:

 • geografii regionu śląskiego (treści przyrodnicze i społeczno-gospodarcze),
 • historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii po 1740 roku,
 • wielojęzycznej literatury dotyczącej regionu oraz dialektu śląskiego,
 • sztuki i dziedzictwa kulturowego.

3) Test (jeden egzemplarz) zostaje przekazany przez Komitet Główny do szkół drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, na dzień przed planowanym terminem eliminacji.

4) Komisje szkolne pobierają test, powielają go w ilości równej liczbie uczestników eliminacji, pakują do koperty, która zostaje komisyjnie zamknięta i opieczętowana. Członków komisji szkolnej obowiązuje zachowanie w tajemnicy treści testu do momentu rozpoczęcia eliminacji szkolnych.

5) Eliminacje szkolne rozpoczynają się we wszystkich szkołach, biorących udział w konkursie, o godzinie 9.00. Czas przeznaczony na wypełnienie testu to 45 minut.

6) Uczestnicy eliminacji wypełniają test samodzielnie. Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek źródeł informacji i urządzeń mobilnych, w tym z telefonów komórkowych. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwa komisja szkolna.

7) Arkusz odpowiedzi wraz ze schematem oceniania zostaje przekazany przez Komitet Główny do szkół drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, w dniu eliminacji po ich zakończeniu.

8) Komisja szkolna sprawdza testy zgodnie z nadesłanym kluczem i wyłania uczestników II etapu. Uczestnicy, którzy uzyskają co najmniej 50% punktów z testu, kwalifikują się do II etapu.

9) Wszelkie decyzje związane z organizacją i przeprowadzeniem I etapu, podejmuje komisja szkolna.

4.2.2. Etap II – praca konkursowa

1) Etap II składa się z dwóch części:

 • część I – wykonanie przez uczestników pracy konkursowej, ocena prac przez komisje szkolne, wyłonienie zwycięzców i przesłanie ich prac do Komitetu Głównego
 • część II – weryfikacja ocen nadesłanych prac (ponowne sprawdzenie prac) przez Komitet Główny i kwalifikacja do finału.

2) Praca konkursowa to samodzielna, pisemna praca ucznia, o charakterze badawczym, na wybrany temat, podany w danej edycji Olimpiady. Uczestnik może korzystać z pomocy opiekuna merytorycznego, zwłaszcza przy kompletowaniu źródeł informacji, wyborze metod pracy oraz konstrukcji opracowania.

3) Zestaw tematów do wyboru opracowuje Komitet Główny i umieszcza na stronie internetowej Olimpiady zgodnie z harmonogramem danej edycji Olimpiady.

4) Uczestnicy przekazują prace komisji szkolnej w terminie ujętym w harmonogramie danej edycji Olimpiady.

5) Prace ocenia komisja szkolna, zgodnie z kartami oceny opracowanymi przez Komitet Główny.

6) W karcie oceny uwzględnia się następujące kryteria:

 • wartość i poprawność merytoryczna pracy,
 • badawczy charakter pracy,
 • formułowanie samodzielnych sądów i ocen,
 • różnorodność wykorzystanych źródeł i poprawność dokumentacji
 • poprawność formalna opracowania.

7) Komisja szkolna po zakończeniu oceny prac, tworzy listę rankingową uczestników, według sumy uzyskanych punktów.

8) Uczestnicy części II, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów z pracy pisemnej i ostatecznie zajęli miejsca 1 – 4, zgłaszani są przez szkołę do etapu finałowego. Prace zwycięzców, wraz z kartą oceny pracy, przesyłane są przez komisję szkolną do siedziby Komitetu Głównego na adres: Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice, oraz wersji elektronicznych prac wraz ze skanem karty oceny na adres e-mail: slaskaolimpiada@gmail.com, w terminie określonym w harmonogramie danej edycji. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przesłania prac do Komitetu Głównego.

9) Komitet Główny dokonuje ponownego sprawdzenia i oceny nadesłanych prac, zgodnie z kartą oceny pracy i tworzy listę rankingową. Kwalifikacji do finału Olimpiady dokonuje Komitet Główny, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • praca po weryfikacji uzyskała co najmniej 75% punktów,
 • liczba finalistów nie może przekroczyć 20, w wyjątkowych przypadkach Komitet Główny może zadecydować o zwiększeniu liczby uczestników do 25.

10) W sytuacji, gdy prac ocenionych na co najmniej 75% punktów jest więcej niż 25, Komitet Główny kwalifikuje do finału autorów najlepszych 20 prac, zgodnie z listą rankingową.

11) Prace weryfikowane są niezależnie przez dwóch członków Komitetu, specjalistów w dziedzinie, której dotyczy praca. W sytuacjach spornych, pracę przekazuje się ekspertowi, powołanemu przez Organizatorów. Ostateczną decyzję o kwalifikacji pracy podejmuje Komitet Główny.

12) Lista uczestników zakwalifikowanych do finału zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Olimpiady w terminie określonym w harmonogramie danej edycji, kolejność na liście zależy od wybranego tematu.

13) Uczestnicy mają prawo  zapoznania się z recenzją pracy oraz uzyskania informacji o sumie uzyskanych punktów. Informacja może zostać przesłana pocztą elektroniczną.

4.2.3. Etap III – zawody finałowe

1) Finał Olimpiady składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Finał może być przeprowadzony w formie zdalnej.

2) Finał przeprowadza Komitet Główny, a w skład jury wchodzą członkowie Komitetu oraz zaproszeni przez Organizatorów specjaliści z dziedzin objętych tematyką Olimpiady.

3) Część pisemna polega na wypełnieniu specjalistycznego testu, obejmującego wiedzę i umiejętności z każdej z czterech dziedzin:

 • historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii po 1740 roku,
 • geografii regionu (treści przyrodnicze i społeczno-gospodarcze),
 • literatury dotyczącej regionu oraz dialektu śląskiego,
 • sztuki i dziedzictwa kulturowego.

4) Test składa się z czterech części, z których każda sprawdza kompetencje uczestnika w jednej z wymienionych dziedzin. Test jest wielozadaniowy, różnicujący, z wykorzystaniem materiałów graficznych (mapy, ryciny, fotografie, tabele), statystycznych i tekstowych.

5) Podczas części pisemnej organizowanej stacjonarnie uczniowie kodują swój egzemplarz testu numerem wylosowanym podczas rejestracji, a w czasie jego wypełniania nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych, urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych itp. ani korzystać z pomocy innych uczestników. Gdy finał odbywa się w formie zdalnej, uczestnicy dostają link do testu, a w czasie jego rozwiązywania muszą mieć włączone kamery oraz mikrofon.

6) Lista osób zakwalifikowanych do części ustnej, podawana jest do wiadomości uczestników po zakończeniu sprawdzania testu.

7) Uczestnicy mają prawo wglądu w test finałowy po ogłoszeniu wyników, w obecności członka jury. W przypadku zdalnego finału wgląd odbywa się w wyodrębnionym przez jurorów miejscu lub poprzez osobne łącze na platformie, na której odbywają się zawody w trybie zdalnym. Juror udostępnia test w trybie prezentacji i wskazuje popełnione błędy.

8) Do części ustnej kwalifikują się uczestnicy, którzy w części pisemnej spełnili następujące kryteria:

 • przystąpili do testów w każdej z czterech dziedzin,
 • w każdej z dziedzin (części tematycznej) uzyskali co najmniej 20% punktów możliwych do uzyskania w danej części,
 • łącznie uzyskali co najmniej 50% punktów z sumy uzyskanej przez najlepszego uczestnika.

9) Część ustna odbywa się w tym samym dniu i jest otwarta dla publiczności. Zadaniem uczestników jest przedstawienie swojej pracy konkursowej w formie prezentacji oraz dyskusji, która toczy się wokół dwóch pytań kluczowych zadanych przez jury . Szczegóły dotyczące przygotowania prezentacji oraz wymogi formalne zostaną podane uczestnikom finału w terminie zgodnym z harmonogramem danej edycji.

10) Prezentację uczestnika ocenia komisja złożona z 3 członków jury – przynajmniej dwóch jest specjalistami w danej dziedzinie lub pokrewnej.

11) Informację o zdobytych punktach z testu oraz części ustnej (prezentacji i odpowiedzi finalisty) można uzyskać bezpośrednio po zakończeniu zawodów w punkcie rejestracyjnym lub drogą mailową w terminie do 7 dni od finału.

12) Na ocenę w części ustnej składają się punkty uzyskane za prezentację pracy i odpowiedzi na pytania członków jury (do 10 punktów za prezentację i do 5 punktów za odpowiedź na każde pytanie). W sumie od trzech jurorów można uzyskać 60 punktów,

13) Laureatami Olimpiady zostają osoby, które uzyskały co najmniej 70% punktów łącznie z części pisemnej (test) i ustnej (prezentacja pracy + odpowiedzi na pytania komisji związane z pracą pisemną) etapu finałowego.

14) Lista laureatów ma postać listy rankingowej, zgodnej z ilością punktów uzyskanych w finale Olimpiady. Jeżeli dwóch lub więcej uczestników uzyska taką samą liczbę punktów, to o kolejności w rankingu decyduje wyższy wynik testu finałowego; w przypadku tego samego wyniku testu komisja porównuje wynik uzyskany w ramach prezentacji. Jeśli na każdym etapie uczestnicy mają identyczną liczbę punktów, komisja sięga po ocenę pracy kwalifikującej do finału.

 1. Przepisy szczegółowe

5.1. Udział osób niepełnosprawnych w Olimpiadzie

Nauczyciel przygotowujący ucznia powinien poinformować Organizatorów, jeśli uczestnik finału wymaga zapewnienia dodatkowego wsparcia lub wyposażenia. Organizatorzy postarają się w miarę możliwości umożliwić udział w Olimpiadzie osobom z niepełnosprawnościami.

5.2. Wypadki losowe

Ze względu na charakter zawodów, Organizatorzy nie przewidują możliwości przeprowadzenia eliminacji szkolnych oraz finału Olimpiady w terminie dodatkowym. W etapie II, na wniosek opiekuna merytorycznego uczestnika, Komitet Główny może w uzasadnionych przypadkach przesunąć termin przekazania pracy konkursowej do siedmiu dni.

5.3. Dyskwalifikacja

Uczestnik Olimpiady może zostać zdyskwalifikowany na każdym etapie Olimpiady i po jej zakończeniu, jeżeli dopuści się rażącego naruszenia regulaminu lub obowiązującego prawa. W szczególności:

 • na etapach pisemnych (testowych) nie pracuje samodzielnie, korzysta z zewnętrznych źródeł informacji,
 • przedstawi do oceny pracę, która nie jest samodzielnym opracowaniem własnym.

5.4. Odebranie uprawnień

Jeżeli uczestnik został zdyskwalifikowany po uzyskaniu uprawnień Laureata lub Finalisty, następuje odebranie mu tych uprawnień.

5.5. Przechowywanie prac olimpijskich.

Prace konkursowe II etapu oraz rozwiązane testy finałowe są przechowywane w siedzibie Komitetu Głównego do końca maja roku, w którym odbywa się dana edycja olimpiady. Prace konkursowe II etapu mogą być odebrane przez autorów lub osoby przez nie upoważnione, do końca roku szkolnego, w którym odbywa się dana edycja konkursu. Po tym terminie nieodebrane prace będą niszczone. Dostęp do dokumentacji mają w członkowie Komitetu Głównego oraz pracownicy Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.

6.Tryb odwoławczy

6.1. Odwołanie od decyzji komisji weryfikującej prace konkursowe oraz oceniającej zawody finałowe składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie 7 dni od daty zakończenia II etapu (odwołanie od decyzji komisji weryfikującej) lub finału (odwołanie od decyzji jury, oceniającego zawody finałowe).

6.2. Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając listem poleconym na adres Komitetu Głównego Olimpiady lub osobiście w siedzibie Komitetu Głównego za potwierdzeniem zwrotnym. Kopię/skan odwołania można również wysłać na adres mailowy konkursu. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe.

6.3. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty jego otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym.

6.4. Po wpłynięciu odwołania, Przewodniczący Komitetu Głównego, korzystając z pomocy członków Komitetu Głównego, zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.

6.5. Po ustaleniu zasadności odwołania, Przewodniczący Komitetu Głównego informuje o podjętej decyzji członków Komitetu Głównego oraz Organizatorów Olimpiady i podejmuje stosowne działania.

 1. Rejestracja przebiegu części ustnej zawodów finałowych

7.1. Zawody finałowe w części ustnej są rejestrowane i transmitowane w mediach społecznościowych Organizatorów.

7.2. Rejestracja prezentacji i odpowiedzi odbywa się za zgodą uczestnika (lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób poniżej 16 roku życia). Brak zgody nie wyklucza uczestnika z udziału w danym etapie, pozbawia jednak możliwości złożenia odwołania od uzyskanej oceny.

7.3 Transmisja prezentacji i odpowiedzi odbywa się za zgodą uczestnika (lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób poniżej 16 roku życia). Brak zgody nie wyklucza uczestnika z udziału w danym etapie.

7.4. Zarejestrowane odpowiedzi są przechowywane w siedzibie Komitetu Głównego przez 1 rok od ogłoszenia wyników; po upływie tego czasu są niszczone. Dostęp do dokumentacji mają w członkowie Komitetu Głównego oraz pracownicy Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.

7.5. Zarejestrowane odpowiedzi mogą być wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji wyników uzyskanych w czasie zawodów dla potrzeb realizacji trybu odwoławczego.

7.6. Nagrania wystąpień są dostępne w mediach społecznościowych organizatorów przez rok od daty finału, po upływie tego czasu, są usuwane.

7.7. Rejestracja odbywa się poprzez nagranie audio lub audio i video.

 1. Uprawnienia i nagrody

8.1. W klasyfikacji wyników uczestników Olimpiady stosuje się następujące terminy: Laureat Olimpiady, Finalista Olimpiady, uczestnik finału.

1) Laureatami Olimpiady zostają osoby, które w finale uzyskały co najmniej 70% punktów łącznie z części pisemnej (test specjalistyczny) i ustnej (prezentacja pracy + odpowiedzi na pytania członków jury związane z pracą pisemną) etapu finałowego. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niewyłonienia laureata Olimpiady.

2) Finalistami Olimpiady zostają uczestnicy zakwalifikowani do części ustnej, jednak nie spełnili kryteriów koniecznych do uzyskania tytułu laureata.

3) Pozostałe osoby, które przystąpiły do zawodów finałowych w części pisemnej, są uczestnikami finału.

8.2. Uprawnienia laureatów i finalistów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.)

8.3. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

8.4. Laureatom Olimpiady przysługują następujące nagrody:

 • prawo do preferencyjnego przyjęcia na studia na wybrany kierunek uczelni wyższej, która podpisała umowę o współpracy z Organizatorami. W każdej edycji Olimpiady ilość i rodzaj proponowanych przez uczelnie miejsc jest publikowana na stronie Olimpiady,
 • nagroda rzeczowa,
 • dyplom Laureata.

8.5. Finalistom Olimpiady przysługują następujące nagrody:

 • nagroda rzeczowa,
 • dyplom Finalisty.

8.6. Uczestnikom finału przysługują następujące nagrody:

 • nagroda rzeczowa,
 • dyplom uczestnika OWoGŚ.

8.7. Na wniosek Komitetu Głównego uczestnik zakwalifikowany do finału może również otrzymać Nagrodę Specjalną im. Łucji Staniczek za  napisanie pracy o szczególnych walorach z zakresu literatury i dialektu lub tematyki interdyscyplinarnej.

 1. Postanowienia końcowe

9.1. Preferencyjne przyjęcie na studia otrzymują laureaci zgodnie z miejscem zajętym na liście rankingowej (niezależnie od podjętego tematu pracy), od najwyższego do wyczerpania ilości indeksów.

9.2. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych osobowych takich jak imię, nazwisko, numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego numer i serię paszportu) oraz danych teleadresowych do jednostki administracyjnej prowadzącej rekrutację w danej uczelni.

9.3. Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego.

9.4. Wyniki postępowania, zawierające listę laureatów konkursu wraz ze wskazaniem studiów wybranych przez laureata (kierunek, specjalność, typ oraz tryb), zostaną przekazane przez Organizatorów do jednostki administracyjnej prowadzącej rekrutację w danej uczelni.

9.5. Warunkiem otrzymania indeksu i rozpoczęcia studiów jest dopełnienie przez laureata konkursu wszystkich procedur rekrutacyjnych na studia w danej uczelni, w tym m.in. dokonanie rejestracji w terminie obowiązującym kandydatów na danej uczelni oraz dostarczenie do jednostki administracyjnej prowadzącej rekrutację w danej uczelni zaświadczenia podpisanego przez Organizatorami konkursu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.

9.6. Decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z Organizatorami.

 

 

Załącznik 1. Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA KONKURSU

Imię i nazwisko uczestnika/uczestnika poniżej 16 roku życia:

………………………………………………………………………………………………………………………….

*Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka (wypełnić tylko w przypadku kiedy dziecko nie ukończyło 16 lat): …………………………………………………………………………………………………….

Wydarzenie: konkurs Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku

Klauzula informacyjna dla uczestników Konkursu (rodzica/opiekuna prawnego dziecka) pt. Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku, zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO):

1.Administratorami Pani/Pana danych osobowych* jest Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 7 (40-036 Katowice, tel. 32 25 14 221, wew. 305, e-mail: ibr@bs.katowice.pl),

 1. Pani/Pana dane osobowe* przetwarzane będą przez Administratora w celach:
 2. a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Udział w Konkursie możliwy będzie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

Wyrażam zgodę (zaznaczyć X właściwe pole)

TAK                            NIE

Podanie danych osobowych w pkt 2 a) jest dobrowolne, jednak w przypadku niewyrażenia zgody nie ma Pani/Pan możliwości udziału w Konkursie.

b/ w celu związanym z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”) tj. w celu realizacji zadań statutowych Instytutu, m. in. popularyzacja wiedzy o regionie wśród jego mieszkańców,

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych* mogą być:
 2. a) podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. członkowie Komitetu Organizacyjnego konkursu, uczelnie, które przyznały prawo preferencyjnego przyjęcia na studia),
 3. b) inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sprawach dotyczących danych osobowych należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece Śląskiej, tel. +48 32 20 83 726, adres e-mail: iodo@bs.katowice.pl.
 5. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych⃰ do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Dokumentacja jest przechowywana przez okres archiwizacji zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi i zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

……………………………………………………….

(data, podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego*)

*w przypadku dziecka, które nie ukończyło 16 rok życia mowa o jego danych osobowych. W takim przypadku klauzulę wypełnia rodzic/opiekun prawny.

 

 

Załącznik 2. Ankieta finałowa dla uczestnika konkursu

FINAŁ KONKURSU: OLIMPIADA WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU ANKIETA OSOBOWA[1]

UWAGA: Dane z ankiety stanowią podstawę do wystawienia urzędowego dokumentu o wynikach ucznia w konkursie oraz przekazania danych kontaktowych wybranej przez uczestnika uczelni.

Imię i nazwisko uczestnika

 

Data i miejsce urodzenia

 

PESEL

 

Adres zameldowania

 

Klasa (z adnotacją czy po szkole podstawowej czy gimnazjum)

 

Nazwa szkoły

 

Adres szkoły

 

Nauczyciel – opiekun uczestnika

 

Numer telefonu uczestnika

 

E-mail uczestnika

 

Podpis uczestnika ………………………………………………………………………………….

Podpis opiekuna prawnego[2]…………………………………………………………………………

Potwierdzam zgodność powyższych danych

……………………………….….                    ……………………………………………………

Data, pieczęć szkoły                                                  Podpis Dyrektora Szkoły

Klauzula informacyjna (wypełnia uczestnik lub opiekun prawny)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym* jest Biblioteka Śląska w Katowicach (pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice), tel. +48 32 20 83 875, adres e-mail: bsl@bs.katowice.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym* przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO w celu organizacji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku, zwanej dalej Olimpiadą, w tym umieszczenie imienia i nazwiska wraz z tematem pracy i osiągniętym wynikiem w zestawieniach na stronie internetowej Olimpiady oraz dla potrzeb procedury rekrutacji na studia (w przypadku uzyskania w Olimpiadzie tytułu Laureata):

Wyrażam zgodę (zaznaczyć X właściwe pole)

TAK                            NIE     

 1. Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym* przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO w celu umieszczenia pracy finałowej (prezentacji multimedialnej) na stronie internetowej Olimpiady:

Wyrażam zgodę (zaznaczyć X właściwe pole)

TAK                            NIE     

 1. Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym* w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO dla celów dokumentacji fotograficznej przebiegu zawodów finałowych Olimpiady oraz umieszczenie w/w dokumentacji na stronie internetowej Olimpiady:

Wyrażam zgodę (zaznaczyć X właściwe pole)

TAK                            NIE     

 1. Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym* w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dla celów dokumentacji wizualnej (transmisji) przebiegu zawodów finałowych Olimpiady oraz umieszczenie w/w dokumentacji na fanpage’u organizatorów Olimpiady (Facebook) przez okres jednego roku od daty finału olimp

Wyrażam zgodę (zaznaczyć X właściwe pole)

TAK                            NIE     

 1. Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym* przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO w celu zarejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi uczestnika. Rejestracja ta jest niezbędna do realizacji procedury odwoławczej Konkursu:

Wyrażam zgodę (zaznaczyć X właściwe pole)

TAK                            NIE     

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 2–4. W przypadku niepodania danych występuje brak możliwości udziału w Olimpiadzie. Pozyskiwanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach wskazanych w pkt. 4–6 odbywa się zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 2. Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym* nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane mogą zostać udostępniane wybranej przez Uczestnika uczelni dla potrzeb procedury rekrutacji na studia (w przypadku uzyskania w Olimpiadzie tytułu Laureata).
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W  sprawach dotyczących danych osobowych należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece Śląskiej, tel. +48 32 20 83 726, adres e-mail: iodo@bs.katowice.pl.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym* będą przetwarzane przez okres posiadania przez Bibliotekę podstaw prawnych zgodnie z RODO.

*Niepotrzebne skreślić. W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia klauzulę wypełnia rodzic/opiekun prawny.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną zgodną z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

 

………………………           ………..………………………………………………………………………

Data                                                       Czytelny podpis uczestnika (lub rodzica / opiekuna prawnego

w przypadku dziecka poniżej 16 roku życia)

Załącznik 3. Klauzula dla nauczyciela

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………

Wydarzenie: Konkurs Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku

 

Klauzula informacyjna dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu pt. Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku, zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

 

1.Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 7 (40-036 Katowice, tel. 32 25 14 221, wew. 305, e-mail: ibr@bs.katowice.pl),

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celach:
 2. a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Udział w Konkursie możliwy będzie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

Wyrażam zgodę (zaznaczyć X właściwe pole)

TAK                            NIE

Podanie danych osobowych w pkt 2 a) jest dobrowolne, jednak w przypadku niewyrażenia zgody nie ma Pani/Pan możliwości udziału w Konkursie.

b/ w celu związanym z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”) tj. w celu realizacji zadań statutowych Instytutu, m. in. popularyzacja wiedzy o regionie wśród jego mieszkańców,

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 2. a) podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. członkowie Komitetu Organizacyjnego Olimpiady ………………………………………………),
 3. b) inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sprawach dotyczących danych osobowych należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece Śląskiej, tel. +48 32 20 83 726, adres e-mail: iodo@bs.katowice.pl.
 2. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Dokumentacja jest przechowywana przez okres archiwizacji zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi i zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się
  z naruszeniem przepisów „RODO”.

………………………………………………………………………….

(data, podpis nauczyciela/opiekuna uczestnika Konkursu)

 

 

Załącznik 4. Klauzula dla członka jury

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………

Wydarzenie: Konkurs Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku

 

Klauzula informacyjna dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu pt. Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku, zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

 

1.Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 7 (40-036 Katowice, tel. 32 25 14 221, wew. 305, e-mail: ibr@bs.katowice.pl),

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celach:
 2. a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Udział w Konkursie możliwy będzie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

Wyrażam zgodę (zaznaczyć X właściwe pole)

TAK                            NIE

Podanie danych osobowych w pkt 2 a) jest dobrowolne, jednak w przypadku niewyrażenia zgody nie ma Pani/Pan możliwości udziału w Konkursie.

b/ w celu związanym z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”) tj. w celu realizacji zadań statutowych Instytutu, m. in. popularyzacja wiedzy o regionie wśród jego mieszkańców,

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 2. a) podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. członkowie Komitetu Organizacyjnego Olimpiady ………………………………………………),
 3. b) inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sprawach dotyczących danych osobowych należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece Śląskiej, tel. +48 32 20 83 726, adres e-mail: iodo@bs.katowice.pl.
 2. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Dokumentacja jest przechowywana przez okres archiwizacji zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi i zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się
  z naruszeniem przepisów „RODO”.

…….………………………………………………………………………….

(data, podpis członka Jury)

[1] Ankietę należy wypełnić czytelnie, nazwisko dużymi literami

[2] W przypadku dziecka poniżej 16 roku życia

 

[1] Ankietę należy wypełnić czytelnie, nazwisko dużymi literami

[2] W przypadku dziecka poniżej 16 roku życia

Dodaj komentarz