Regulamin

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem, złamanie regulaminu będzie skutkować dyskwalifikacją.

Regulamin konkursu OWoGŚl

REGULAMIN KONKURSU

„OLIMPIADA WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU”

Wprowadzenie

„Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku” to ogólnopolski, interdyscyplinarny konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest sprawdzenie wiedzy o Górnym Śląsku z zakresu geografii, historii, literatury i dialektu śląskiego oraz sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Udział w konkursie jest okazją do wzbudzenia refleksji nad pytaniami: Kim jestem? Skąd jestem? Co wyróżnia moją wspólnotę i mój region? Taka refleksja może pomóc w dostrzeżeniu własnej tożsamości. Daje możliwość poczucia wartości zakorzenienia w tradycji własnego regionu. Przyczynia się także do zauważenia oraz akceptacji specyfiki innych wspólnot i regionów. Takie założenia generują następujące zadania:

 • inspirowanie zainteresowania młodzieży przeszłością oraz współczesnymi problemami Górnego Śląska,
 • kształtowanie postawy otwartości i poszanowania wielokulturowości, burzącej stereotypowe postrzeganie Górnego Śląska;
 • rozwijanie pasji poznawczych młodzieży,
 • stymulowanie twórczego myślenia – interdyscyplinarnego i holistycznego.

Tematy prac przygotowywane dla kolejnych edycji konkursu zachęcają zarówno do prowadzenia badań lokalnych jak i do umiejscowienia zachodzących na Górnym Śląsku procesów w szerszym kontekście – dlatego, zależnie od sformułowania tematu, prace mogą mieć charakter badań komparatystycznych wykraczających poza terytorium Górnego Śląska.

Konkurs „Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku” (zwany dalej Olimpiadą) finansowany jest ze środków własnych Organizatorów oraz środków pozyskanych od sponsorów.

1. Prawa i obowiązki Organizatorów

1.1. Organizatorami konkursu są: Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej z siedzibą w Katowicach przy ul. Juliusza Ligonia 7 oraz Związek Górnośląski z siedzibą w Katowicach przy ul. Pawła Stalmacha 17. Korespondencję należy wysłać na adres: Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice, e-mail: slaskaolimpiada@gmail.com, wszystkie informacje można znaleźć na stronach internetowych: https://owogs.bs.katowice.pl oraz http://ibr.bs.katowice.pl/?cat=60

1.2 Do zadań Organizatorów należy:

 • powołanie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku,
 • zapewnienie zaplecza administracyjnego, obsługi technicznej oraz środków finansowych na jego realizację,
 • prowadzenie dokumentacji Olimpiady,
 • prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających Olimpiadę.

1.3. Organizatorzy mają prawo do:

 • reprezentowania Olimpiady na zewnątrz,
 • nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi,
 • rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady i jej uczestników.

2. Struktura organizacyjna konkursu

2.1. Komitet Główny:

1) Komitet Główny powoływany jest przez Organizatorów konkursu. Powołanie do Komitetu ma charakter bezterminowy. W przypadku konieczności zmiany jego składu Organizatorzy powołują nowego członka na wniosek Przewodniczącego Komitetu.

2) W skład Komitetu Głównego mogą wchodzić pracownicy naukowi wyższych uczelni, nauczyciele szkół ponadpodstawowych oraz specjaliści z zakresu edukacji regionalnej.

3) Komitet Główny wyłania spośród swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

4) Do obowiązków Komitetu Głównego należy:

 • sporządzenie szczegółowego harmonogramu Olimpiady w każdej edycji,
 • opracowanie tematów prac pisemnych, zgodnych z tematyką przewodnią (hasłem przewodnim) dla każdej edycji Olimpiady oraz zestawu literatury zalecanej w danej edycji,
 • upublicznienie tematów prac pisemnych poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Olimpiady,
 • opracowanie kart oceny prac pisemnych,
 • weryfikacja oceny prac pisemnych uczestników, będąca podstawą do zakwalifikowania uczestnika do etapu finałowego,
 • opracowanie testu I etapu, przekazanie go do szkół zgodnie z harmonogramem,
 • podjęcie decyzji o formie przeprowadzenia finału (zdalnej lub stacjonarnej)
 • ustalenie listy finalistów i opublikowanie jej na stronie internetowej Olimpiady,
 • opracowanie interdyscyplinarnego testu finałowego,
 • powołanie jury zawodów finałowych,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia finału oraz przeprowadzenie zawodów finałowych Olimpiady,
 • ustalenie listy laureatów i przekazanie laureatom zaświadczeń o preferencyjnym przyjęciu na studia według procedury określonej w regulaminie,
 • przygotowanie dokumentacji zgodnej z wymaganiami zawartymi w porozumieniu podpisanym z uczelnią wyższą o preferencyjnym przyjęciu na studia oraz innej dokumentacji,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej Olimpiady,
 • utrzymywanie kontaktu z uczestnikami danej edycji Olimpiady i ich opiekunami,
 • udzielanie pisemnych odpowiedzi na pytania związane z daną edycją Olimpiady.

2.2. Jury zawodów finałowych:

1) Jury zawodów finałowych powoływane jest przez Komitet Główny Olimpiady.

2) W skład jury wchodzą członkowie Komitetu Głównego oraz zaproszeni specjaliści z dziedzin objętych tematyką Olimpiady.

3) Zadaniem jury jest:

 • ocena prac w części pisemnej finału,
 • ustalenie listy uczestników części ustnej i przekazanie jej do wiadomości uczestników,
 • ocena prezentacji finałowej, wraz z odpowiedziami na dwa pytania, zadane przez członków jury,

2.3. Komisja szkolna:

1) Eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna, powołana przez dyrektora szkoły ucznia zgłoszonego do udziału w Olimpiadzie.

2) W skład komisji szkolnej wchodzą nauczyciele reprezentujący dziedziny wiedzy, które obejmuje zakres Olimpiady. O wielkości komisji decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem-koordynatorem szkolnego etapu. Uwzględniając liczebność uczestników I etapu zaleca się, by komisja składała się z trzech osób (przewodniczącego i dwóch członków).

3) Do zadań komisji szkolnej należy przeprowadzenie I etapu Olimpiady (eliminacji szkolnych) oraz
pierwszej części II etapu Olimpiady, a w szczególności:

 • pobranie przesłanego drogą elektroniczną formularza klauzuli informacyjnej dla uczestnika, przekazanie go uczniom, którzy zadeklarowali udział, a następnie zebranie podpisanych zgód najpóźniej w dniu przeprowadzenia testu,
 • udostępnienie we wskazanym czasie testu przygotowanego przez komisję w formularzach online lub pobranie przesłanego drogą elektroniczną dokumentu z testem I etapu oraz powielenie go w ilości równej liczbie zgłoszonych uczestników,
 • zapewnienie bezpieczeństwa w czasie powielania testów, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieupoważnionym do momentu rozpoczęcia eliminacji szkolnych,
 • przeprowadzenie eliminacji szkolnych zgodnie z regulaminem,
 • ocena prac I etapu zgodnie z arkuszem odpowiedzi i sporządzenie listy osób, zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady,
 • nauczyciele przygotowujący uczniów zakwalifikowanych do II etapu są zobowiązani do wypełnienia przesłanego drogą elektroniczną formularza informacyjnego oraz wysłania oryginałów tych formularzy wraz z oryginałami klauzul uczniów na adres Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice,
 • sporządzenie protokołu z przebiegu eliminacji szkolnych i przesłanie go drogą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatorów wraz ze skanami klauzul informacyjnych, oryginały klauzul należy przesłać na adres Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice.
 • ocena prac pisemnych II etapu, zgodnie z kartą oceny, pobraną ze strony Olimpiady,
 • wyłonienie zgodnie z regulaminem najlepszych prac i przekazanie ich w formie papierowej oraz elektronicznej, wraz z wypełnionymi kartami oceny, do Organizatora na wskazany adres, w terminie określonym w harmonogramie.

4) Komisja szkolna jest zobowiązania do zachowania tajemnicy w zakresie treści testu I etapu do momentu rozpoczęcia eliminacji szkolnych.

3. Uczestnicy konkursu

3.1. Olimpiada przeznaczona jest dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce, dających prawo zdawania egzaminu maturalnego. Preferencyjne przyjęcie na studia dla laureatów przysługuje tylko uczniom dwóch ostatnich klas każdego z typu szkół w roku szkolnym, w którym odbywa się finał konkursu.

3.2. Do Olimpiady uczniowie przystępują na zasadzie dobrowolności.

3.3. Przyjęcie do konkursu odbywa się na podstawie zgłoszenia uczniów przez ich szkołę za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Olimpiady. Formularz należy przesłać do Komitetu Głównego jako załącznik w formacie MS Word na adres slaskaolimpiada@gmail.com. Uczestnicy który chcą brać udział w konkursie muszą wyrazić również zgodę na uczestnictwo i dostarczyć ją nauczycielowi najpóźniej do dnia testu I etapu, przed przystąpieniem do niego.

3.4. Uczestnicy zakwalifikowani do finału są zobowiązani do przesłania ankiety finałowej z danymi osobowymi i teleadresowymi nie później niż w terminie wskazanym w harmonogramie. Dane z ankiety stanowią podstawę do przygotowania dokumentacji finałowej oraz zaświadczeń niezbędnych dla potrzeb procedury rekrutacji na studia (w przypadku uzyskania w Olimpiadzie tytułu laureata). Dostęp do danych posiadają pracownicy Instytutu Badań Regionalnych oraz członkowie Komitetu Głównego.

3.5. Uczestnicy Olimpiady zobowiązani są do:

 • przestrzegania regulaminu Olimpiady,
 • stosowania się do terminów, zawartych w harmonogramie danej edycji Olimpiady,
 • informowania Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie (m.in. rezygnacji z udziału w etapie finałowym, niemożności stawienia się na zawody finałowe).

3.6. Uczestnik Olimpiady ma prawo do:

 • udziału w Olimpiadzie na zasadach określonych w regulaminie,
 • pełnej informacji na temat przebiegu Olimpiady, obowiązującej tematyki, szczegółowej literatury oraz terminów,
 • otrzymania zaświadczenia o udziale w konkursie wydawanego przez organizatorów,
 • odwołania się od decyzji Komitetu Głównego na zasadach określonych w § 6 regulaminu.

4. Organizacja konkursu

4.1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.

4.2. Olimpiada składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych przeprowadzonych w formie testu interdyscyplinarnego zdalnego lub stacjonarnego (I etap), wykonania przez uczestnika pracy konkursowej o charakterze badawczym (II etap) i dwustopniowego finału (III etap) w formie zdalnej, stacjonarnej lub hybrydowej.

4.2.1. Etap I – eliminacje szkolne:

1) Eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna, powołana przez dyrektora szkoły. O wielkości komisji decyduje dyrektor szkoły, uwzględniając liczebność uczestników I etapu, jednak zaleca się, by komisja składała się przynajmniej z trzech osób.

2) Eliminacje szkolne polegają na wypełnieniu przez uczestników testu w formie elektronicznej lub pisemnej, obejmującego zagadnienia dotyczące Górnego Śląska z zakresu:

 • geografii regionu śląskiego (treści przyrodnicze i społeczno-gospodarcze),
 • historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii po 1740 roku,
 • wielojęzycznej literatury dotyczącej regionu oraz dialektu śląskiego,
 • sztuki i dziedzictwa kulturowego.

3) Test zostaje przekazany przez Komitet Główny do szkół drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, na dzień przed planowanym terminem eliminacji.

4) Jeśli test będzie wypełniany w formie pisemnej, komisja pobiera plik z testem i powiela go w ilości równej liczbie uczestników eliminacji, pakuje do koperty, która zostaje komisyjnie zamknięta i opieczętowana. Członków komisji szkolnej obowiązuje zachowanie w tajemnicy treści testu do momentu rozpoczęcia eliminacji szkolnych.

5) Eliminacje szkolne rozpoczynają się we wszystkich szkołach, biorących udział w konkursie, o godzinie 9.00. Czas przeznaczony na wypełnienie testu to 45 minut.

6) Uczestnicy eliminacji wypełniają test samodzielnie. Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek źródeł informacji i urządzeń mobilnych, w tym z telefonów komórkowych. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwa komisja szkolna.

7) Arkusz odpowiedzi wraz ze schematem oceniania zostaje przekazany przez Komitet Główny do szkół drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, w dniu eliminacji po ich zakończeniu.

8) Komisja szkolna sprawdza testy zgodnie z nadesłanym kluczem i wyłania uczestników II etapu. Uczestnicy, którzy uzyskają co najmniej 50% punktów z testu, kwalifikują się do II etapu.

9) Wszelkie decyzje związane z organizacją, sposobem przeprowadzenia testu i jego przeprowadzeniem podejmuje komisja szkolna.

4.2.2. Etap II – praca konkursowa

1) Etap II składa się z dwóch części:

 • część I – wykonanie przez uczestników pracy konkursowej, ocena prac przez komisje szkolne, wyłonienie zwycięzców i przesłanie ich prac do Komitetu Głównego,
 • część II – weryfikacja ocen nadesłanych prac (ponowne sprawdzenie prac) przez Komitet Główny i kwalifikacja do finału.

2) Praca konkursowa to samodzielna, pisemna praca ucznia o charakterze badawczym, na wybrany temat, podany w danej edycji Olimpiady. Jej objętość w warstwie tekstowej nie powinna przekraczać 15 stron, czyli 27 tys. znaków znormalizowanego tekstu (w ten limit nie wlicza się spisu treści bibliografii oraz materiałów ilustracyjnych, graficznych, tabel i wykresów). Uczestnik może korzystać z pomocy opiekuna merytorycznego, zwłaszcza przy kompletowaniu źródeł informacji, wyborze metod pracy oraz konstrukcji opracowania.

3) Zestaw tematów do wyboru opracowuje Komitet Główny i umieszcza na stronie internetowej Olimpiady zgodnie z harmonogramem danej edycji Olimpiady.

4) Uczestnicy przekazują prace komisji szkolnej w terminie ujętym w harmonogramie danej edycji Olimpiady.

5) Prace ocenia komisja szkolna, zgodnie z kartami oceny opracowanymi przez Komitet Główny.

6) W karcie oceny uwzględnia się następujące kryteria:

 • wartość i poprawność merytoryczna pracy,
 • badawczy charakter pracy,
 • formułowanie samodzielnych sądów i ocen,
 • różnorodność wykorzystanych źródeł i poprawność dokumentacji,
 • poprawność formalna opracowania.

7) Komisja szkolna po zakończeniu oceny prac, tworzy listę rankingową uczestników, według sumy uzyskanych punktów.

8) Uczestnicy części II, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów z pracy pisemnej i ostatecznie zajęli miejsca 1 – 4, zgłaszani są przez szkołę do etapu finałowego. Prace zwycięzców, wraz z kartą oceny pracy, przesyłane są przez komisję szkolną do siedziby Komitetu Głównego na adres: Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice, oraz wersji elektronicznych prac wraz ze skanem karty oceny na adres e-mail: slaskaolimpiada@gmail.com, w terminie określonym w harmonogramie danej edycji. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przesłania prac do Komitetu Głównego.

9) Komitet Główny dokonuje ponownego sprawdzenia i oceny nadesłanych prac, zgodnie z kartą oceny pracy i tworzy listę rankingową. Kwalifikacji do finału Olimpiady dokonuje Komitet Główny, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • praca po weryfikacji uzyskała co najmniej 75% punktów,
 • liczba finalistów nie powinna przekroczyć 20, w wyjątkowych przypadkach Komitet Główny może zadecydować o zwiększeniu liczby uczestników do 25.

10) W sytuacji, gdy prac ocenionych na co najmniej 75% punktów jest więcej niż 25, Komitet Główny kwalifikuje do finału autorów najlepszych 20 prac, zgodnie z listą rankingową.

11) Prace weryfikowane są niezależnie przez dwóch członków Komitetu, specjalistów w dziedzinie, której dotyczy praca. W sytuacjach spornych, pracę przekazuje się ekspertowi, powołanemu przez Organizatorów. Ostateczną decyzję o kwalifikacji pracy podejmuje Komitet Główny.

12) Lista uczestników zakwalifikowanych do finału zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Olimpiady w terminie określonym w harmonogramie danej edycji, kolejność na liście zależy od wybranego tematu.

13) Uczestnicy mają prawo zapoznania się z recenzją pracy oraz uzyskania informacji o sumie uzyskanych punktów. Informacja może zostać przesłana pocztą elektroniczną.

4.2.3. Etap III – zawody finałowe

1) Finał Olimpiady składa się z dwóch części: pierwszej (pisemnej) i drugiej (ustnej). Finał może być przeprowadzony w formie stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej. Komitet Główny może podjąć decyzję o przeprowadzeniu finału w ciągu dwóch dni. Pierwszego dnia uczniowie przystępują do części pisemnej w formie zdalnej. Osoby, które zdobędą właściwą liczbę punktów kwalifikują się do części ustnej organizowanej w kolejnym dniu.

2) Finał przeprowadza Komitet Główny, a w skład jury wchodzą członkowie Komitetu oraz zaproszeni przez Organizatorów specjaliści z dziedzin objętych tematyką Olimpiady.

3) Część pisemna polega na wypełnieniu specjalistycznego testu (w wersji zdalnej lub stacjonarnej), obejmującego wiedzę i umiejętności z każdej z czterech dziedzin:

 • historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii po 1740 roku,
 • geografii regionu (treści przyrodnicze i społeczno-gospodarcze),
 • literatury dotyczącej regionu oraz dialektu śląskiego,
 • sztuki i dziedzictwa kulturowego.

4) Test składa się z czterech części, z których każda sprawdza kompetencje uczestnika w jednej z wymienionych dziedzin. Test jest wielozadaniowy, różnicujący, z wykorzystaniem materiałów graficznych (mapy, ryciny, fotografie, tabele), statystycznych i tekstowych.

5) Gdy część pisemna organizowana jest stacjonarnie uczniowie kodują swój egzemplarz testu numerem wylosowanym podczas rejestracji, a w czasie jego wypełniania nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych, urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych itp. ani korzystać z pomocy innych uczestników. Gdy finał odbywa się w formie zdalnej, uczestnicy dostają link do testu, a w czasie jego rozwiązywania muszą mieć włączone kamery oraz mikrofon.

6) Lista osób zakwalifikowanych do części ustnej, podawana jest do wiadomości uczestników po zakończeniu sprawdzania testu. W przypadku wersji hybrydowej finału informacje o zakwalifikowaniu do drugiej części są wysyłany o godzinie ustalonej przez organizatorów na adres mailowy uczestników podany w ankiecie finałowej.

7) Uczestnicy mają prawo wglądu w test finałowy po ogłoszeniu wyników, w obecności członka jury. W przypadku zdalnego finału wgląd odbywa się w wyodrębnionym przez jurorów miejscu lub poprzez osobne łącze na wybranej platformie komunikacyjnej. Członek Komitetu Głównego udostępnia test w trybie prezentacji i wskazuje popełnione błędy. W przypadku finału hybrydowego uczestnicy, którzy nie zakwalifikowali się do drugiej części zawodów, mają prawo do wglądu i omówienia testu (na zasadach jak w przypadku finału zdalnego) w dniu ogłoszenia wyników w ciągu trzech godzin od ogłoszenia lub po zakończeniu drugiej części zawodów finałowych. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do drugiej części mają prawo do zapoznania się z wynikiem testu i wglądu do niego po zakończeniu części ustnej w ciągu 7 dni od daty finału.

8) Do części ustnej kwalifikują się uczestnicy, którzy w części pisemnej spełnili następujące kryteria:

 • przystąpili do testu i wypełnili zadania w każdej z czterech dziedzin,
 • w każdej z dziedzin (części tematycznej) uzyskali co najmniej 20% punktów możliwych do uzyskania w danej części,
 • łącznie uzyskali co najmniej 50% punktów z sumy uzyskanej przez najlepszego uczestnika.

9) Część ustna jest otwarta dla publiczności. Zadaniem uczestników jest przedstawienie swojej pracy konkursowej w formie prezentacji oraz dyskusji, która toczy się wokół dwóch pytań kluczowych zadanych przez jury . Szczegóły dotyczące przygotowania prezentacji oraz wymogi formalne zostaną podane uczestnikom finału w terminie zgodnym z harmonogramem danej edycji.

10) Prezentację uczestnika ocenia komisja złożona z trzech członków jury – przynajmniej dwóch jest specjalistami w danej dziedzinie lub pokrewnej.

11) Informację o zdobytych punktach z testu oraz części ustnej (prezentacji i odpowiedzi finalisty) można uzyskać bezpośrednio po zakończeniu zawodów w punkcie rejestracyjnym lub drogą mailową w terminie do 7 dni od dnia finału.

12) Na ocenę w części ustnej składają się punkty uzyskane za prezentację pracy i odpowiedzi na pytania członków jury (do 10 punktów za prezentację i do 5 punktów za odpowiedź na każde pytanie). W sumie od trzech jurorów można uzyskać 60 punktów.

13) Laureatami Olimpiady zostają osoby, które uzyskały co najmniej 70% punktów łącznie z części pisemnej (test) i ustnej (prezentacja pracy + odpowiedzi na pytania komisji związane z pracą pisemną) etapu finałowego.

14) Lista laureatów ma postać listy rankingowej, zgodnej z ilością punktów uzyskanych w finale Olimpiady. Jeżeli dwóch lub więcej uczestników uzyska taką samą liczbę punktów, to o kolejności w rankingu decyduje wyższy wynik testu finałowego; w przypadku tego samego wyniku testu komisja porównuje wynik uzyskany w ramach prezentacji. Jeśli na każdym etapie uczestnicy mają identyczną liczbę punktów, komisja sięga po ocenę pracy kwalifikującej do finału.

5. Przepisy szczegółowe

5.1. Udział osób niepełnosprawnych w Olimpiadzie.

Nauczyciel przygotowujący ucznia powinien poinformować Organizatorów, jeśli uczestnik finału wymaga zapewnienia dodatkowego wsparcia lub wyposażenia co najmniej na tydzień przed planowanym finałem. Organizatorzy postarają się w miarę możliwości umożliwić udział w Olimpiadzie osobom z indywidualnymi potrzebami w tym osobom z niepełnosprawnościami i uwzględnić zalecenia wydane przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

5.2. Wypadki losowe.

1. Ze względu na charakter zawodów, Organizatorzy nie przewidują możliwości przeprowadzenia eliminacji szkolnych oraz finału Olimpiady w terminie dodatkowym. W etapie II, na wniosek opiekuna merytorycznego uczestnika, Komitet Główny może w uzasadnionych przypadkach przesunąć termin przekazania pracy konkursowej do siedmiu dni.

2. W przypadkach szczególnych Komitet może wyrazić zgodę na uczestnictwo zdalne ucznia, jeśli finał ma formę stacjonarną.

5.3. Dyskwalifikacja

Uczestnik Olimpiady może zostać zdyskwalifikowany na każdym etapie Olimpiady i po jej zakończeniu, jeżeli dopuści się rażącego naruszenia regulaminu lub obowiązującego prawa. W szczególności:

 • na etapach pisemnych (testowych) nie pracuje samodzielnie, korzysta z zewnętrznych źródeł informacji,
 • przedstawi do oceny pracę, która nie jest samodzielnym opracowaniem tematu.

5.4. Odebranie uprawnień

Jeżeli uczestnik został zdyskwalifikowany po uzyskaniu uprawnień laureata lub finalisty, następuje odebranie mu tych uprawnień.

5.5. Przechowywanie prac olimpijskich.

Prace konkursowe II etapu oraz rozwiązane testy finałowe są przechowywane w siedzibie Komitetu Głównego do końca maja roku, w którym odbywa się dana edycja olimpiady. Prace konkursowe II etapu mogą być odebrane przez autorów lub osoby przez nie upoważnione, do końca roku szkolnego, w którym odbywa się dana edycja konkursu. Po tym terminie nieodebrane prace będą niszczone. Dostęp do dokumentacji mają członkowie Komitetu Głównego oraz pracownicy Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.

6.Tryb odwoławczy

6.1. Odwołanie od decyzji komisji weryfikującej prace konkursowe oraz oceniającej zawody finałowe składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie 7 dni od daty zakończenia II etapu (odwołanie od decyzji komisji weryfikującej) lub finału (odwołanie od decyzji jury, oceniającego zawody finałowe).

6.2. W przypadku wersji hybrydowej – odwołanie od decyzji o niezakwalifikowaniu do części ustnej należy zgłosić drogą mailową nie później niż trzy godziny od przesłania wyników przez organizatorów. Uczestnik w formie zdalnej ma prawo do wglądu i omówienia testu finałowego, w przypadku zgłoszonych zastrzeżeń Przewodniczący Komitetu udziela odpowiedzi na adres mailowy uczestnika tego samego dnia.

6.3. Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając listem poleconym na adres Komitetu Głównego Olimpiady lub osobiście w siedzibie Komitetu Głównego za potwierdzeniem zwrotnym. Kopię/skan odwołania można również wysłać na adres mailowy konkursu. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe.

6.4. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty jego otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym lub za zgodą uczestnika skan pisma przesyłany jest drogą mailową.

6.5. Po wpłynięciu odwołania, Przewodniczący Komitetu Głównego, korzystając z pomocy członków Komitetu Głównego, zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.

6.6. Po ustaleniu zasadności odwołania, Przewodniczący Komitetu Głównego informuje o podjętej decyzji członków Komitetu Głównego oraz Organizatorów Olimpiady i podejmuje stosowne działania.

7. Rejestracja przebiegu części ustnej zawodów finałowych

7.1. Zawody finałowe w części ustnej są rejestrowane i transmitowane w mediach społecznościowych Organizatorów.

7.2. Rejestracja prezentacji i odpowiedzi odbywa się za zgodą uczestnika. Brak zgody nie wyklucza uczestnika z udziału w danym etapie, pozbawia jednak możliwości złożenia odwołania od uzyskanej oceny.

7.3 Transmisja prezentacji i odpowiedzi odbywa się za zgodą uczestnika. Brak zgody nie wyklucza uczestnika z udziału w danym etapie.

7.4. Zarejestrowane odpowiedzi są przechowywane w siedzibie Komitetu Głównego przez 1 rok od ogłoszenia wyników; po upływie tego czasu są niszczone. Dostęp do dokumentacji mają członkowie Komitetu Głównego oraz pracownicy Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.

7.5. Zarejestrowane odpowiedzi mogą być wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji wyników uzyskanych w czasie zawodów dla potrzeb realizacji trybu odwoławczego.

7.6. Nagrania wystąpień są dostępne w mediach społecznościowych organizatorów przez rok od daty finału, a po upływie tego czasu, są usuwane.

7.7. Rejestracja odbywa się poprzez nagranie audio lub audio i video.

8. Uprawnienia i nagrody

8.1. W klasyfikacji wyników uczestników Olimpiady stosuje się następujące terminy: laureat/laureatka, finalista/finalistka, uczestnik finału/uczestniczka finału.

1) Laureatami Olimpiady zostają osoby, które w finale uzyskały co najmniej 70% punktów łącznie z części pisemnej (test specjalistyczny) i ustnej (prezentacja pracy + odpowiedzi na pytania członków jury związane z pracą pisemną) etapu finałowego. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niewyłonienia laureata Olimpiady.

2) Finalistami Olimpiady zostają uczestnicy zakwalifikowani do części ustnej, którzy jednak nie spełnili kryteriów koniecznych do uzyskania tytułu laureata.

3) Pozostałe osoby, które przystąpiły do zawodów finałowych w części pisemnej, są uczestnikami finału.

8.2. Uprawnienia laureatów w kwestii preferencyjnego przyjęcia na wybrane kierunki określają umowy zawarte między Organizatorami a uczelniami wyższymi. Lista dostępnych dla laureatów kierunków ogłoszona jest na stronie konkursu.

8.3. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata jest zaświadczenie wydawane przez Organizatorów i podpisywane przez Przewodniczącego Komitetu Głównego konkursu.

8.4. Laureatom Olimpiady przysługują następujące nagrody:

 • prawo do preferencyjnego przyjęcia na studia na wybrany kierunek uczelni wyższej, która podpisała umowę o współpracy z Organizatorami,
 • nagroda rzeczowa,
 • dyplom laureata i zaświadczenie, o którym mowa w punkcie 8.3.

8.5. Finalistom Olimpiady przysługują następujące nagrody:

 • nagroda rzeczowa,
 • dyplom finalisty.

8.6. Uczestnikom finału przysługują następujące nagrody:

 • nagroda rzeczowa,
 • dyplom uczestnika Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

8.7. Spośród uczestników zakwalifikowanych do finału Komitet Główny wyłania także osobę, której przyznaje Nagrodę Specjalną im. Łucji Staniczkowej za napisanie pracy o szczególnych walorach humanistycznych.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Preferencyjne przyjęcie na studia otrzymują laureaci zgodnie z miejscem zajętym na liście rankingowej (niezależnie od podjętego tematu pracy), od najwyższego do wyczerpania ilości indeksów.

9.2. Uczestnicy finału konkursu po uzyskaniu tytułu laureata wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych osobowych takich jak imię, nazwisko, numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego numer i serię paszportu) oraz danych teleadresowych do jednostki administracyjnej prowadzącej rekrutację w danej uczelni.

9.3. Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego.

9.4. Wyniki postępowania, zawierające listę laureatów konkursu wraz ze wskazaniem studiów wybranych przez laureata (kierunek, specjalność, typ oraz tryb), zostaną przekazane przez Organizatorów do jednostki administracyjnej prowadzącej rekrutację w danej uczelni.

9.5. Warunkiem otrzymania indeksu i rozpoczęcia studiów jest dopełnienie przez laureata konkursu wszystkich procedur rekrutacyjnych na studia w danej uczelni, w tym m.in. dokonanie rejestracji w terminie obowiązującym kandydatów na danej uczelni oraz dostarczenie do jednostki administracyjnej prowadzącej rekrutację w danej uczelni zaświadczenia podpisanego przez Organizatorów konkursu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.

9.6. Decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z Organizatorami.

ZAŁĄCZNIKI

Dodaj komentarz