III edycja

ŚLĄSKIE ŚWIĘTOŚCI
INFORMACJE DOT. FINAŁU
OLIMPIADY WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU
Drodzy Uczestnicy, Szanowni Nauczyciele!
Finał Olimpiady rozpocznie się dnia 28 marca 2014 r. w Bibliotece Śląskiej w Sali Benedyktynka o godzinie 10.00. Rejestracja zawodników od godziny 9.15.
Etap finałowy składa się z dwóch części. Pierwsza to pisemny test wyboru
z zakresu czterech dziedzin (geografia, historia, literatura i etnografia), z
którego uczestnik może uzyskać 40 pkt. (po 10 pkt. z każdej dziedziny). Pytania oparte zostaną na pozycjach bibliograficznych zamieszczonych na stronie Olimpiady. Druga część – obrona pracy pisemnej zgłoszonej do konkursu – jest również dwuczłonowa; składają się na nią prezentacja własnego tematu (około 10 minut – czas limitowany) i odpowiedzi na pytania komisji (około 5 minut). Uczestnicy będą oceniani za zawartość merytoryczną wypowiedzi, sposób prezentacji tematu oraz wykonanie prezentacji. Prezentacja powinna mieć charakter pokazu multimedialnego (PowerPoint format ppt2003). Uczestnicy proszeni są o dostarczenie organizatorom nośnika z zapisem prezentacji w momencie rejestracji zawodników, najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem finałów. Ze względu na wyeliminowanie ewentualnych problemów technicznych, prosimy o zapisanie prezentacji na kilku niezależnych nośnikach. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.
Propozycja tematów prac pisemnych III edycji OWoGŚl
1. „Czyńcie sobie ziemię poddaną.” Skarby śląskiej ziemi. Bogactwa natury, ich wpływ na rozwój gospodarki oraz przekształcenia krajobrazu regionu (na wybranym przykładzie).
2. „Sacrum” w krajobrazie. Wybrane przykłady z obszaru Górnego Śląska.
3. Tymczasowość „sacrum” w krajobrazie miast i wsi. Analiza przestrzeni praktyk religijnych np. związanych z obchodam i Bożego Ciała na Górnym Śląsku (zróżnicowanie i lokalizacja).
4. Miejsca święte. Rozmieszczenie sanktuariów w przestrzeni Górnego Śląska.
5. „Święte” drzewa i aleje drzew. Ich rozmieszczenie w przestrzeni Górnego Śląska – wybrane przykłady (opis i dokumentacja fotograficzna).
6. Stosunki państwo – Kościół na Górnym Śląsku na przełomie XIX/ XX wieku. Partia Centrum – jej wpływ na działalność duchownych o polskiej orientacji narodowej na wybranych przykładach.
7. Kontrreformacja w Polsce i na Górnym Śląsku – analiza porównawcza.
8. Historia zakonu cystersów na Górnym Śląsku.
9. Wkład zakonu cystersów w rozwój gospodarczy i kulturowy Górnego Śląska na przykładzie wybranego opactwa.
10. Kultura protestancka w wybranych dziełach Jerzego Pilcha.
11. Wpływ protestantyzmu na kształtowanie się postaw wobec pracy i zachowań w życiu codziennym.
12. Dewiza Módl się i pracuj w życiu codziennym Górnoślązaków.
13. Śląskie pielgrzymki do Krakowa. Świętości narodowe i religijne jako cel wędrówek.
14. Śląska pońć w literaturze pięknej na przykładzie wybranych utworów (np. Ziemia Elżbiety Poli Gojawiczyńskiej, liryka ks. Konstantego Damrota, Góra Chełmska ks. Norberta Bonczyka).
15. Śląska pobożność – charakterystyka zjawiska (por. Emil Szramek, Śląsk jako problem socjologiczny).
16. Obecność śląskich wartości: pracy, rodziny, wiary w słownictwie i
frazeologii śląskiej gwary.
17. Współczesna poezja religijna na Górnym Śląsku: ks. Jerzy Szymik, Maciej Bieniasz, ks. Tadeusz Szurman.
18. Sacrum w poezji Josepha von Eichendorffa.
19. Mistycy śląskiego baroku (np. Daniel Czepko, Jakub Boehme, Angelus Silesius).
20. Echa husyckich idei w prozie Andrzeja Sapkowskiego (Narrenturm, Boży bojownicy, Lux perpetua).
21. Kapliczki przydrożne w mojej miejscowości i okolicy – historia, opis, dokumentacja fotograficzna.
22. Sacrum w folklorze (podanie, legenda, pieśń) na przykładzie wybranej ziemi.
23. Obrzędy kolędnicze na Śląsku Opolskim, Śląsku Cieszyńskim i w przemysłowej części Górnego Śląska – opis porównawczy i dokumentacja filmowa/fotograficzna.
24. Wpływ twórczości religijnej na kształtowanie życia muzycznego na Górnym Śląsku.
25. Muzyczne festiwale religijne na Górnym Śląsku.
26. Udział amatorskich zespołów muzycznych w pielęgnowaniu tradycji religijnych na Górnym Śląsku.
27. Sylwetki wybitnych śląskich duchownych różnych wyznań.
28. Drogi Ślązaków do kariery (na przykładzie losu duchownych).
29. Śląscy święci i patronowie. Dzieje świętych i ich kultu.
30. Święty Jacek, pierwszy polski misjonarz, w malarstwie i rzeźbie.
31. „Usłyszał kiedyś głos niebios Pana: /Jesteś stworzony do wyższych celów, /Masz przywdziać skromny ubiór kapłana, /Na moje słowa czeka wielu” – na wybranym przykładzie scharakteryzuj życie i działalność wybitnego duchownego na Górnym Śląsku w XX wieku

 

 

Z przyjemnością zapraszamy

uczniów klas II, III i IV szkół ponadgimnazjalnych

do udziału w III edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku, której hasłem przewodnim jest: ŚLĄSKIE ŚWIĘTOŚCI

Dodaj komentarz