HARMONOGRAM XII EDYCJI

 

Zadanie 

Termin

Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady

7.03.2022

Zgłoszenie szkół do konkursu (Należy wypełnić i przesłać formularz XII edycji na adres slaskaolimpiada@gmail.com)

7.03 – 31.03.2022

Podanie przez Komitet Główny literatury do I etapu  olimpiady

10.03.2022

Etap I – eliminacje szkolne – test (weryfikacja wiedzy uczniów o regionie przez nauczyciela z wykorzystaniem testu udostępnionego przez Komitet Główny). Test będzie obejmował zagadnienia dotyczące Górnego Śląska z zakresu:

• geografii regionu śląskiego (treści przyrodnicze i społeczno-gospodarcze),

• historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii po 1740 roku,

• wielojęzycznej literatury dotyczącej regionu oraz dialektu śląskiego,

•  sztuki i dziedzictwa kulturowego.

5.04.2022

Ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych

8.04.2022

Przesłanie protokołu z eliminacji Organizatorom (w wersji elektronicznej) na adres slaskaolimpiada@gmail.com (wraz z klauzulami informacyjnymi: uczniów zakwalifikowanych do II etapu oraz nauczycieli przygotowujących)

Wersja papierowa protokołu wraz z oryginałami klauzul informacyjnych należy przesłać na adres Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice razem z pracami pisemnymi II etapu.

11.04.2022

 

Podanie przez Komitet Główny literatury do  finału OWoGŚ

26.09.2022

Etap II – przygotowanie przez uczestnika pisemnej pracy konkursowej o charakterze badawczym

12.04.-21.10.2022

Ostateczny termin przekazania pracy przez ucznia do komisji szkolnej 1

21.10.2022

Ocena prac konkursowych przez komisje szkolne zgodnie z kartami oceny opracowanymi przez Komitet Główny (wzór karty oceny pracy będzie dostępny na stronie internetowej OWoGŚ na początku listopada), wyłonienie zwycięzców rekomendowanych do udziału w finale (maksymalnie 3 uczniów z danej szkoły, których prace zostały ocenione na co najmniej 75 punktów  na 100 pkt możliwych do zdobycia)

21–27.10.2022

Ostateczny termin przekazania prac wraz z kartami oceny do Komitetu Głównego:

· forma elektroniczna przesłana na adres slaskaolimpiada@gmail.com (plik PDF i skan wypełnionej karty oceny pracy) do 28.10.2022

·  wersja papierowa pracy i karty oceny powinna dotrzeć do IBR najpóźniej 4.11.2022

28.10.2022

(elektronicznie)

4.11.2022

(fizyczna)

Etap II – weryfikacja prac przez Komitet Główny

3.11.2022 – 17.11.2022

Ogłoszenie listy finalistów na stronie internetowej OWoGŚ

18.11.2022

Przygotowanie do zawodów finałowych

 Przesłanie skanu ankiety finałowej na adres: slaskaolimpiada@gmail.com (najpóźniej do 29.11.2022) oraz dostarczenia oryginału do Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice (najpóźniej do 2.12.2022)

18.11-9.12.2022

Zawody finałowe

9.12.2022