Harmonogram XIV edycji

 

Zadanie 

Termin

Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady

11.03.2024

Zgłoszenie szkół do konkursu (należy wypełnić i przesłać formularz XIV edycji na adres slaskaolimpiada@gmail.com)

11.03.–12.04.2024

Podanie przez Komisję Główną literatury do I etapu  olimpiady

11.03.2024

Etap I – eliminacje szkolne – test (weryfikacja wiedzy uczniów o regionie przez nauczyciela z wykorzystaniem testu udostępnionego przez Komisję Główną). Test będzie obejmował zagadnienia dotyczące Górnego Śląska z zakresu:

• geografii regionu śląskiego (treści przyrodnicze i społeczno-gospodarcze),

• historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii po 1740 roku,

• wielojęzycznej literatury dotyczącej regionu oraz dialektu śląskiego,

•  sztuki i dziedzictwa kulturowego.

16.04.2024

Ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych

19.04.2024

Przesłanie protokołu z eliminacji Organizatorom (w wersji elektronicznej) na adres slaskaolimpiada@gmail.com (wraz z klauzulami informacyjnymi: uczniów zakwalifikowanych do II etapu oraz nauczycieli przygotowujących)

Wersja papierowa protokołu wraz z oryginałami klauzul informacyjnych należy przesłać na adres Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice razem z pracami pisemnymi II etapu.

23.04.2024

Podanie przez Komisję Główną literatury do  finału OWoGŚ

2.09.2024

Etap II – przygotowanie przez uczestnika pisemnej pracy konkursowej o charakterze badawczym

19.04.–18.10.2024

Ostateczny termin przekazania pracy przez ucznia do komisji szkolnej

18.10.2024

Ocena prac konkursowych przez komisje szkolne zgodnie z kartami oceny opracowanymi przez Komisję Główną (wzór karty oceny pracy będzie dostępny na stronie internetowej OWoGŚ w październiku), wyłonienie zwycięzców rekomendowanych do udziału w finale (maksymalnie 3 uczniów z danej szkoły, których prace zostały ocenione na co najmniej 75 punktów  na 100 pkt możliwych do zdobycia)

21–25.10.2024

Ostateczny termin przekazania prac wraz z kartami oceny do Komisji Głównej:

  • forma elektroniczna przesłana na adres slaskaolimpiada@gmail.com (plik PDF i skan wypełnionej karty oceny pracy) do 28.10.2024
  • wersja papierowa pracy i karty oceny powinna dotrzeć do IBR najpóźniej 31.10.2024

28.10.2024

(elektronicznie)

31.10.2024

(fizyczna)

Etap II – weryfikacja prac przez Komisję Główną

4.11.2024 – 17.11.2024

Ogłoszenie listy finalistów na stronie internetowej OWoGŚ

18.11.2024

Przygotowanie do zawodów finałowych

 Przesłanie skanu ankiety finałowej na adres: slaskaolimpiada@gmail.com (najpóźniej do 25.11.2024) oraz dostarczenia oryginału do Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice (najpóźniej do 29.11.2024)

18.11-9.12.2024

Zawody finałowe

Finał będzie miał charakter hybrydowy, test zostanie zorganizowany w formie zdalnej w poniedziałek, a osoby zakwalifikowane do prezentacji prac zapraszamy do Biblioteki Śląskiej w piątek.

9.12.2024 (część pisemna – zdalnie)

13.12.2024 (część ustna)