HARMONOGRAM XIII EDYCJI

HARMONOGRAM XIII EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU

 

Zadanie 

Termin

Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady

6.03.2023

Zgłoszenie szkół do konkursu (Należy wypełnić i przesłać formularz XIII edycji na adres slaskaolimpiada@gmail.com)

6.03 – 5.04.2023

Podanie przez Komitet Główny literatury do I etapu  olimpiady

10.03.2023

Etap I – eliminacje szkolne – test (weryfikacja wiedzy uczniów o regionie przez nauczyciela z wykorzystaniem testu udostępnionego przez Komitet Główny). Test będzie obejmował zagadnienia dotyczące Górnego Śląska z zakresu:

• geografii regionu śląskiego (treści przyrodnicze i społeczno-gospodarcze),

• historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii po 1740 roku,

• wielojęzycznej literatury dotyczącej regionu oraz dialektu śląskiego,

•  sztuki i dziedzictwa kulturowego.

14.04.2023

Ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych

18.04.2023

Przesłanie protokołu z eliminacji Organizatorom (w wersji elektronicznej) na adres slaskaolimpiada@gmail.com (wraz z klauzulami informacyjnymi: uczniów zakwalifikowanych do II etapu oraz nauczycieli przygotowujących)

Wersja papierowa protokołu wraz z oryginałami klauzul informacyjnych należy przesłać na adres Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice razem z pracami pisemnymi II etapu.

18.04.2023

 

Podanie przez Komitet Główny literatury do  finału OWoGŚ

26.09.2023

Etap II – przygotowanie przez uczestnika pisemnej pracy konkursowej o charakterze badawczym

18.04.-19.10.2023

Ostateczny termin przekazania pracy przez ucznia do komisji szkolnej 1

20.10.2023

Ocena prac konkursowych przez komisje szkolne zgodnie z kartami oceny opracowanymi przez Komitet Główny (wzór karty oceny pracy będzie dostępny na stronie internetowej OWoGŚ w październiku), wyłonienie zwycięzców rekomendowanych do udziału w finale (maksymalnie 3 uczniów z danej szkoły, których prace zostały ocenione na co najmniej 75 punktów  na 100 pkt możliwych do zdobycia)

21–26.10.2023

Ostateczny termin przekazania prac wraz z kartami oceny do Komitetu Głównego:

· forma elektroniczna przesłana na adres slaskaolimpiada@gmail.com (plik PDF i skan wypełnionej karty oceny pracy) do 27.10.2023

·  wersja papierowa pracy i karty oceny powinna dotrzeć do IBR najpóźniej 3.11.2023

27.10.2023

(elektronicznie)

3.11.2023

(fizyczna)

Etap II – weryfikacja prac przez Komitet Główny

3.11.2023 – 17.11.2023

Ogłoszenie listy finalistów na stronie internetowej OWoGŚ

17.11.2023

Przygotowanie do zawodów finałowych

 Przesłanie skanu ankiety finałowej na adres: slaskaolimpiada@gmail.com (najpóźniej do 24.11.2023) oraz dostarczenia oryginału do Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice (najpóźniej do 30.11.2022)

17.11-6.12.2023

Zawody finałowe

Finał będzie miał charakter hybrydowy, test zostanie zorganizowany w formie zdalnej w czwartek, a osoby zakwalifikowane do prezentacji prac zapraszamy do Biblioteki Śląskiej w piątek.

7.12.2023 (część pisemna)

8.12.2023 (część ustny)