HARMONOGRAM XI EDYCJI

Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady

 1.02.2021

Zgłoszenie szkół do konkursu (Należy wypełnić i przesłać formularz XI edycji na adres slaskaolimpiada@gmail.com )

26.02.2021

Podanie przez Komitet Główny literatury do I etapu  olimpiady

22.02.2021

Etap I – eliminacje szkolne – test (weryfikacja wiedzy uczniów o regionie przez nauczyciela z wykorzystaniem testu udostępnionego przez Komitet Główny). Test będzie obejmował zagadnienia dotyczące Górnego Śląska z zakresu:

• geografii regionu śląskiego (treści przyrodnicze i społeczno-gospodarcze),

• historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii po 1740 roku,

• wielojęzycznej literatury dotyczącej regionu oraz dialektu śląskiego,

•  sztuki i dziedzictwa kulturowego.

26.03.2021

Ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych

29.03.2021

Przesłanie protokołu z eliminacji Organizatorom (w wersji elektronicznej) na adres slaskaolimpiada@gmail.com (wraz z klauzulami informacyjnymi: uczniów zakwalifikowanych do II etapu oraz nauczycieli przygotowujących)

Wersja papierowa protokołu wraz z oryginałami klauzul informacyjnych należy przesłać na adres Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice

Podanie przez Komitet Główny literatury do  finału OWoGŚ

31.03.2021

 

 

 


10.09.2021

Etap II – przygotowanie przez uczestnika pisemnej pracy konkursowej o charakterze badawczym

1.04.-22.10.2021

Ostateczny termin przekazania pracy przez ucznia do komisji szkolnej 1

22.10.2021

Ocena prac konkursowych przez komisje szkolne zgodnie z kartami oceny opracowanymi przez Komitet Główny (wzór karty oceny pracy będzie dostępny na stronie internetowej OWoGŚ na początku listopada), wyłonienie zwycięzców rekomendowanych do udziału w finale (maksymalnie 3 uczniów z danej szkoły, których prace zostały ocenione na co najmniej 75 punktów  na 100 pkt możliwych do zdobycia)

22–28.10.2021

Ostateczny termin przekazania prac wraz z kartami oceny do Komitetu Głównego:

· forma elektroniczna przesłana na adres slaskaolimpiada@gmail.com (plik PDF i skan wypełnionej karty oceny pracy) do 29.10.2021

·  wersja papierowa pracy i karty oceny powinna dotrzeć do IBR najpóźniej 5.11.2021

29.10.2021

(elektronicznie)

5.11.2021

(fizyczna)

Etap II – weryfikacja prac przez Komitet Główny

3.11.2021 – 18.11.2021

Ogłoszenie listy finalistów na stronie internetowej OWoGŚ

19.11.2021

Przygotowanie do zawodów finałowych

 Przesłanie skanu ankiety finałowej na adres: slaskaolimpiada@gmail.com (najpóźniej do 1.12.2021) oraz dostarczenia oryginału do Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice (najpóźniej do 3.12.2021)

19.11-10.12.2021

Zawody finałowe

10.12.2021