Harmonogram X edycji

HARMONOGRAM X EDYCJI OWoGŚ – ROK 2020

Górny Śląsk – kolory energii. Dziedzictwo – wyzwania – perspektywy

Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady do 31.01.2020
Zgłoszenie szkół do konkursu (Należy wypełnić i przesłać na adres slaskaolimpiada@gmail.com Formularz X edycji) do 28.02.2020
Podanie przez Komitet Główny literatury do testu etapu szkolnego do 28.02.2020
Podanie przez Komitet Główny literatury do finału olimpiady 30.03.2020
Etap I – eliminacje szkolne – test (weryfikacja wiedzy uczniów o regionie przez nauczyciela z wykorzystaniem testu przesłanego przez Komitet Główny). Test będzie obejmował zagadnienia dotyczące Górnego Śląska z zakresu: geografii regionu śląskiego (treści przyrodnicze i społeczno-gospodarcze), historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii po 1740 roku, wielojęzycznej literatury dotyczącej regionu oraz dialektu śląskiego, sztuki i dziedzictwa kulturowego. 31.03.2020
Ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych 2.04.2020
Przesłanie protokołu z eliminacji Organizatorom (w wersji elektronicznej) na adres slaskaolimpiada@gmail.com (wraz z klauzulami informacyjnymi: uczniów zakwalifikowanych do II etapu oraz nauczycieli przygotowujących) Wersja papierowa protokołu wraz z oryginałami klauzul informacyjnych należy przesłać na adres Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice 6.04.2020
Etap II – przygotowanie przez uczestnika pisemnej pracy konkursowej o charakterze badawczym 31.01.-18.10.2020
Ostateczny termin przekazania pracy przez ucznia do komisji szkolnej 1 19.10.2020
Ocena prac konkursowych przez komisje szkolne zgodnie z kartami oceny opracowanymi przez Komitet Główny (wzór karty oceny pracy będzie dostępny na stronie internetowej OWoGŚ na początku listopada), wyłonienie zwycięzców rekomendowanych do udziału w finale (maksymalnie 3 uczniów z danej szkoły, których prace zostały ocenione na co najmniej 75 punktów  na 100 pkt możliwych do zdobycia) 19–29.10.2020
Ostateczny termin przekazania prac wraz z kartami oceny do Komitetu Głównego: forma elektroniczna przesłana na adres slaskaolimpiada@gmail.com (plik PDF i skan wypełnionej karty oceny pracy) do 29.10.2020wersja papierowa pracy i karty oceny powinna dotrzeć do IBR najpóźniej 6.11.2020 29.10.2020 (elektronicznie) 6.11.2020 (fizyczna)
Etap II – weryfikacja prac przez Komitet Główny 3.11.2020 – 16.11.2020
Ogłoszenie listy finalistów na stronie internetowej OWoGŚ 17.11.2020
Przygotowanie do zawodów finałowych należy pobrać ankietę finałową dostępną na stronie internetowej OWoGŚ, finalista jest zobowiązany do jej wypełnienia oraz przesłania skanu na adres: slaskaolimpiada@gmail.com (najpóźniej do 1.12.2020) oraz dostarczenia oryginału do Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice (najpóźniej do 4.12.2020) 17.11-10.12.2020
Zawody finałowe 11.12.2020