Terminy

HARMONOGRAM OLIMPIADY WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU

Edycja X Temat:
Górny Śląsk – kolory energii. Dziedzictwo – wyzwania – perspektywy

 

Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady

do 31.01.2020

Zgłoszenie szkół do konkursu (Należy wypełnić i przesłać na adres slaskaolimpiada@gmail.com Formularz X edycji)

28.02.2020

Podanie przez Komitet Główny literatury do finału olimpiady

30.03.2020

Etap I – eliminacje szkolne – test (weryfikacja wiedzy uczniów o regionie przez nauczyciela z wykorzystaniem testu przesłanego przez Komitet Główny). Test będzie obejmował zagadnienia dotyczące Górnego Śląska z zakresu:

• geografii regionu śląskiego (treści przyrodnicze i społeczno-gospodarcze),

• historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii po 1740 roku,

• wielojęzycznej literatury dotyczącej regionu oraz dialektu śląskiego,

•  sztuki i dziedzictwa kulturowego.

31.03.2020

Ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych

2.04.2020

Przesłanie protokołu z eliminacji Organizatorom (w wersji elektronicznej) na adres slaskaolimpiada@gmail.com (wraz z klauzulami informacyjnymi: uczniów zakwalifikowanych do II etapu oraz nauczycieli przygotowujących)

Wersja papierowa protokołu wraz z oryginałami klauzul informacyjnych należy przesłać na adres Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice

6.04.2020

Etap II – przygotowanie przez uczestnika pisemnej pracy konkursowej o charakterze badawczym

31.01.-18.10.2020

Ostateczny termin przekazania pracy przez ucznia do komisji szkolnej 1

19.10.2020

Ocena prac konkursowych przez komisje szkolne zgodnie z kartami oceny opracowanymi przez Komitet Główny (wzór karty oceny pracy będzie dostępny na stronie internetowej OWoGŚ na początku listopada), wyłonienie zwycięzców rekomendowanych do udziału w finale (maksymalnie 3 uczniów z danej szkoły, których prace zostały ocenione na co najmniej 75 punktów  na 100 pkt możliwych do zdobycia)

19–29.10.2020

Ostateczny termin przekazania prac wraz z kartami oceny do Komitetu Głównego:

·  forma elektroniczna przesłana na adres slaskaolimpiada@gmail.com (plik PDF i skan wypełnionej karty oceny pracy) do 29.10.2020

·  wersja papierowa pracy i karty oceny powinna dotrzeć do IBR najpóźniej 6.11.2020

29.10.2020

(elektronicznie)

6.11.2020

(fizyczna)

Etap II – weryfikacja prac przez Komitet Główny

3.11.2020 – 16.11.2020

Ogłoszenie listy finalistów na stronie internetowej OWoGŚ

17.11.2020

Przygotowanie do zawodów finałowych

należy pobrać ankietę finałową dostępną na stronie internetowej OWoGŚ, finalista jest zobowiązany do jej wypełnienia oraz przesłania skanu na adres: slaskaolimpiada@gmail.com (najpóźniej do 1.12.2020) oraz dostarczenia oryginału do Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice (najpóźniej do 4.12.2020)

17.11-10.12.2020

Zawody finałowe

11.12.2020